Ontdek hoe CogNIAM werkt

Hoe krijg ik analyses van hoge kwaliteit?

Bij het beschrijven van complexe materie is het lastig om met zekerheid te stellen dat je compleet en consistent bent. Daardoor is het beschrijven van bijvoorbeeld een product, dienst of proces een omslachtig en grillig proces. CogNIAM Finance hanteert een methodische aanpak die houvast geeft bij de vastlegging en bovendien kwaliteit garandeert.

Kwaliteit start met het ontleden van de structuur achter de complexiteit. De CogNIAM-methode classificeert complexe materie stap voor stap en maakt de onderlinge samenhang inzichtelijk. Hierdoor worden tegenstrijdigheden en hiaten zichtbaar en oplosbaar.

Om consistentie te (kunnen) garanderen, wordt de structuur vastgelegd in een model. Hierin worden processen, business rules, data en betekenis in samenhang beschreven. Het systematische karakter van de aanpak waarborgt dat alle benodigde kennis in de analyse en het model wordt opgenomen. Deze aanpak maakt kwaliteit een objectieve maat in plaats van een subjectief gevoel.

Kortom, kwaliteit volgt uit het creëren van een goede structuur.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Flexibiliteit door business rules, Kennisbehoud bij vergrijzing en flexibilisering

Hoe creëer ik samenhang tussen mijn processen, business rules en data?

Het apart beheren van processen, business rules en datamodellen levert vaak uitdagingen op. Gescheiden vastleggen in platte tekst, spreadsheets en niet-gerelateerde applicaties, maakt onderhoud en hergebruik moeilijk. Overzicht, samenhang en consistentie ontbreken. CogNIAM Finance lost dit op door ze als één geheel te benaderen en geïntegreerd vast te leggen.

De filosofie van CogNIAM Finance is dat de praktijk leidend is. En in de praktijk vormen processen, business rules en data één geheel. Wij leggen daarom al deze kennis in één model vast. Hierdoor wordt de samenhang tussen processen, business rules en data zichtbaar en komen inconsistenties duidelijk naar voren. Het resultaat is een geïntegreerd totaalmodel van de organisatie waarmee de impact van wijzigingen voor de hele organisatie ook vooraf te bepalen is. De CogNIAM-methode maakt complexiteit beheersbaar en onderhoudbaar door deze te structureren.

Geïntegreerde vastlegging is de sleutel tot succes. Dit verbindt silo’s en voorkomt ontoereikende oplossingen.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Optimalisatie van processen, Betrouwbaar en transparant rapporteren

Hoe zorg ik dat kennis gevalideerd en gedragen wordt?

Kennis in een grote organisatie is niet vanzelfsprekend een harmonieus geheel. Documenten spreken elkaar tegen, experts verschillen van mening of afdelingen ruziën onderling vanuit een andere invalshoek. CogNIAM Finance is met haar aanpak in staat deze tegenstellingen en conflicten helder op tafel te krijgen en tot een oplossing te komen.

Met de CogNIAM-methode wordt duidelijk waar kennis conflicteert of spanning ontstaat door een uiteenlopende interpretatie van betrokkenen. De CogNIAM-methode legt dit niet alleen bloot, maar biedt ook een oplossing. Voor het structureren van kennis maakt de methode gebruik van praktijkvoorbeelden. Deze worden ook toegepast in interviews met experts om de vastgelegde werkelijkheid te valideren.

Het heldere inzicht dat CogNIAM geeft, maakt tegenstellingen tussen betrokkenen concreet. Dit inzicht wordt in workshops gebruikt om een goed en compleet beeld te creëren van de verschillende perspectieven. Het vormt op die manier een mooie brug om tot overeenstemming te komen.

Kennis valideren en gedragen krijgen begint met structureren en communiceren van kennis op basis van praktijkvoorbeelden.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Betrouwbaar en transparant rapporteren, Compliancy met wet- en regelgeving

Hoe onderhoud ik opgebouwde kennis?

Op het moment dat een organisatie inzicht nodig heeft in bijvoorbeeld de werking van haar producten en diensten, blijkt vaak dat er geen goede beschrijving voorhanden is van de huidige situatie. Verschillende domeindeskundigen worden dan bij elkaar gebracht om de huidige situatie weer te reconstrueren uit verschillende documenten, spreadsheets en applicaties. Het repeterende karakter van dit probleem is voor veel organisaties een (grote) verborgen kostenpost. CogNIAM Finance biedt met haar Single Point of Reference (SPoR) een duurzame oplossing voor dit probleem.

Het SPoR is een gestructureerde kennisopslagplaats die door een opgeleide kennismanager aan de hand van de CogNIAM-methode wordt beheerd. Uit dit SPoR kan de kennismanager alle relevante en actuele informatie halen en helpen bij de impactbepaling van veranderingen voor de organisatie. Geïmplementeerde veranderingen voegt hij/zij weer toe aan het SPoR. Op die manier vormt het een dynamisch kennismodel dat voor verschillende toepassingen en gebruikers een actuele beschrijving van de werkelijkheid is.

Kennis is alleen onderhoudbaar met een gestructureerde aanpak.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Kennisbehoud bij vergrijzing en flexibilisering, Creëren van transparante en toegankelijke producten

Hoe zorg ik dat kennis op het juiste moment beschikbaar is?

Organisaties zijn ware verzamelplaatsen voor kennis. Opgeslagen in documenten, spreadsheets, ervaring, databases en andere vormen is het hebben van kennis niet het probleem. De kunst is om die kennis op het juiste moment beschikbaar te maken. De oplossing van CogNIAM Finance is om relevante kennis gestructureerd samen te brengen en toegankelijk te maken. We noemen dit het Single Point of Reference (SPoR).

Iedere organisatie streeft ernaar om de juiste kennis beschikbaar te hebben op het moment dat deze nodig is. Een SPoR is het startpunt hiervoor, omdat het een gestructureerde opslagplaats van alle actuele kennis is. Het gestructureerde karakter maakt het mogelijk om kennis te transformeren naar iedere gewenste vorm. Dit kan het genereren van procesbeschrijvingen en werkprocedures zijn, het tonen van relevante business rules, maar ook formuliervoorbeelden en processimulaties.

Met een SPoR wordt kennis niet alleen vastgehouden, maar ook effectief toepasbaar gemaakt.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Compliancy met wet- en regelgeving, Creëren van transparante en toegankelijke producten

Hoe zet ik kennis efficiënter in?

Stakeholders binnen een organisatie kijken vanuit verschillende perspectieven naar de producten en diensten, denk aan de proces-, risk-, marketing- en datamanager. Elk beschikken ze over beschrijvingen van de werkelijkheid die bij hun wereldbeeld past. Het probleem is dat deze vastleggingen moeilijk leesbaar zijn voor andere stakeholders, niet op elkaar aansluiten en niet altijd actueel zijn. CogNIAM Finance biedt met haar aanpak een oplossing voor dit probleem.

Vanuit een gestructureerde centrale kennisbank krijgt elke stakeholder in zijn eigen taal een actuele beschrijving van de huidige situatie. Bijvoorbeeld over een product, de operationele processen, het toepassen van regelgeving, de datakwaliteit of IT-applicaties. De beschrijvingen kunnen uiteenlopen van inzichten voor het management, tot een werkinstructie voor de back-office medewerkers, tot een functioneel ontwerp voor de IT-vendor. Hierdoor baseert iedereen zich op de dezelfde (objectieve) informatie. Dit leidt tot minder fouten en minder miscommunicatie, en dus tot een hogere efficiëntie en lagere kosten.

Kennis is pas echt bruikbaar op het moment dat ieder in zijn eigen taal wordt aangesproken.

Download white paper

Anderen bekeken ook: Flexibiliteit door business rules, Optimalisatie van processen

Wat kunt u met CogNIAM

U ervaart dat het moeite kost om goede en betrouwbare informatie boven tafel te krijgen. Uw organisatie besteedt veel tijd aan het zoeken naar of controleren van data. U hebt hierdoor hoge kosten en kunt niet eenduidig rapporteren en daadkrachtig reageren.

CogNIAM Finance maakt gebruik van een bewezen methode waarmee uw datamodel volledig wordt beschreven. Hiermee wordt de verzamelde en bewerkte data consistent, compleet en valide. Ook wordt de context van alle informatie in detail vastgelegd. Dit betekent dat de aard, herkomst en bewerkingen van uw data op één plek beschikbaar zijn.

Op basis van uw documentatie en interviewsessies met uw medewerkers leggen onze consultants de informatie vast die uw organisatie gebruikt. Hiervoor gebruiken wij in-house ontwikkelde software. De vastgelegde informatie kan als centraal referentie- en ontwikkelpunt dienen voor interne en externe rapportages.

Bekijk onze cases

U ervaart dat ontwikkeling en onderhoud van uw producten en services veel van de organisatie vergt. De begrijpelijkheid van en uniformiteit tussen uw producten kan beter. Dit heeft impact op de doorlooptijden, de kosten van ontwikkeling en op de klanttevredenheid.

De complexe structuur van uw product tot in de kern begrijpen, maakt het mogelijk om het product te vereenvoudigen en heldere, logische en kortere beschrijvingen over een product op te stellen.

Onze consultants kunnen u ook helpen om de logische structuur begrijpelijk op te schrijven en zo te komen tot klantvriendelijke productbeschrijvingen.

Op basis van uw documentatie en interviewsessies met uw medewerkers leggen onze consultants de huidige productstructuur vast. De structuur en bouwblokken worden inzichtelijk, zo krijgt u meer grip op uw product tijdens de ontwikkeling en de verdere life cycle.

Bekijk onze cases

Wetten en regels veranderen en productvariaties volgen elkaar in rap tempo op. Om snel en precies mee te veranderen, wilt u uw business rules los van de IT-code en procedurebeschrijvingen managen. Al snel komt u erachter dat het om duizenden regels gaat en dat effectief beheer daarvan niet zo eenvoudig is.

CogNIAM Finance gebruikt haar bewezen methode om business rules te classificeren en in onderlinge samenhang te beschrijven. Dit garandeert dat alle business rules helder worden vastgelegd en elkaar niet tegenspreken. Uw business rules worden zo concreet dat u snel en met vertrouwen kunt communiceren over zelfs de meest complexe situaties.

CogNIAM Finance legt business rules in gestructureerd Nederlands of Engels vast, inclusief de relatie met onderliggende wet- regelgeving en beleid. Hierdoor is het mogelijk om grote sets aan rules te beheren en effectief in te zetten.

Bekijk onze cases

U ervaart dat u geen controle heeft over uw processen. Beschrijvingen zijn onjuist of ontbreken en wijzigingen doorvoeren is lastig. U hebt hierdoor hoge kosten en lange verandertrajecten.

CogNIAM Finance onderscheidt zich door processen geïntegreerd met uw business rules en data te beschrijven. Hierdoor ontstaat een complete afspiegeling van de praktijk en niet enkel losse plaatjes. Dit maakt het mogelijk om de impact van een proceswijziging op uw hele bedrijfsvoering te bepalen.

Om processen op te stellen gebruikt CogNIAM Finance een protocol. Dit garandeert dat al uw processen correct en zonder tegenstelling worden beschreven.

Op basis van documentatie en interviewsessies met uw medewerkers ontwerpen onze consultants uw processen en leggen deze vast. Hiervoor gebruiken wij in-house ontwikkelde software. Het is ook mogelijk om met onze software processimulaties te genereren voor afstemming en validatie met de betrokkenen.

Bekijk onze cases

Uw producten en diensten worden doorlopend aangepast door veranderende overheidsregels en toezichthouders vragen regelmatig om meer informatie. Hierdoor ontstaat stress op de werkvloer en heeft u het gevoel continu achter de feiten aan te lopen.

CogNIAM Finance stelt met haar protocol een gestructureerde en complete beschrijving van producten en diensten op. Inclusief de regels die daar vanuit wetgeving of beleid op drukken. Hiermee bespaart u een hoop uitzoektijd in het geval van rapportages. Doordat de beschrijving ook de interne en onderlinge relaties van uw producten en diensten bevat, wordt bij wijzigingen meteen de impact duidelijk. U voorkomt hierdoor dat aanpassingen onvolledig zijn en later tot incidenten leiden.

Op basis van wet- en regelgeving, beleidsdocumentatie en interviewsessies met medewerkers, leggen onze consultants de huidige verbanden vast. Hiervoor gebruiken wij in-house ontwikkelde software, waarin de processen, regels en verbanden kunnen worden beheerd.

Bekijk onze cases

U merkt dat kennis niet meer voorhanden is als mensen afwezig zijn, met pensioen gaan of een andere baan accepteren. Kennis van ingehuurde experts vloeit weg zodra ze de deur achter zich sluiten. Hierdoor kunnen continuïteitsproblemen ontstaan en maakt u hoge kosten om de kennis steeds weer up-to-date te krijgen.

CogNIAM Finance is met haar protocol in staat om kennis van uw experts expliciet vast te leggen. Dit garandeert dat documentatie over processen en procedures alle relevante informatie bevat om werkzaamheden foutloos uit te voeren. Door de gestructureerde vastlegging wordt de kennis een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering en wordt het risico op kennisverlies beperkt.

Door middel van interviewsessies koppelen onze consultants de kennis van uw medewerkers aan informatie die in documentatie, databases en applicaties zit. Deze wordt vastgelegd in onze in-house ontwikkelde software. Met behulp daarvan kunnen bijvoorbeeld procesdocumentatie, werkinstructies en procedurebeschrijvingen worden gegenereerd.

Bekijk onze cases

Diensten van CogNIAM Finance

Advies
De consultants van CogNIAM Finance adviseren u graag over de inrichting van informatie- en kennisvoorziening binnen uw organisatie. Dit kan gaan over onderwerpen rond (master)data-, proces- en (business) rulemanagement. Maar ook over de brede invulling van kennismanagement. CogNIAM Finance is als Europees vertegenwoordiger van de Object Management Group actief in het onderhouden en ontwikkelen van standaarden voor informatie. Wij kunnen u adviseren over het gebruik van bestaande standaarden of het ontwikkelen van uw eigen standaarden.
Analyse
De experts van CogNIAM Finance brengen inzicht in de complexiteit van producten, diensten en organisaties. Het correct vaststellen van functionele requirements, het ontwerpen van efficiënte en effectieve processen, het vereenvoudigen of harmoniseren van producten en voorwaarden, het bepalen van de impact van een veranderende wet op uw organisatie; het zijn allemaal uitdagingen waarvoor onze expert, met behulp van de CogNIAM-methode, een analyse oplevert die gegarandeerd compleet, consistent en correct is.
Tools
CogNIAM Finance heeft een aantal tools ontwikkeld waarmee u de gestructureerde complexiteit kunt bekijken en gebruiken. Zo kunt u onder de motorkap navigeren tussen de processen, het datamodel en de (business)regels. Ook hebben wij een processimulator om gezamenlijk een proces te beleven. Het design van een webpagina of formulier kunt u ontwerpen met behulp van de kenniselementen en regels uit het model. Met onze nieuwste tool kunt u verbanden vastleggen tussen kennis uit alle soorten documenten. Al onze tools ondersteunen medewerkers in verschillende rollen bij het efficiënt gebruikmaken van de bestaande kennis binnen de organisatie.
Opleiding
CogNIAM Finance geeft haar klanten de mogelijkheid om echt eigenaarschap te claimen over haar kennis en deze uit te breiden. Daarom verzorgen wij voor uw business- en informatieanalisten opleidingen in het gebruik van de CogNIAM-methode, met als doel gestructureerde en eenduidige analyses op te leveren. Ook geeft CogNIAM Finance opleidingen op het gebied van procesontwerp en vastlegging met BPMN, Requirements Engineering en vele andere onderwerpen die te maken hebben met het vakgebied van informatie- en kennismanagement.

Wij maken graag kennis met u

Ontmoet ons team

CONTACT
Als u hieronder uw gegevens doorgeeft nemen wij snel contact met u op. Alvast bedankt voor uw interesse!
We hebben uw gegevens ontvangen en nemen contact met u op.
Er is iets misgegaan. Zou u het nogmaals willen proberen of hierover een bericht sturen naar info@cogniamfinance.com?
* Door ons vereiste kennis
DOWNLOAD
Wij delen graag onze kennis met u. En als u ervoor kiest om uw gegevens met ons te delen, blijven wij dat graag doen!
Dank voor uw interesse en veel leesplezier.
Er is iets misgegaan. Zou u het nogmaals willen proberen of hierover een bericht sturen naar info@cogniamfinance.com?
* Door ons vereiste kennis